PRAVILA PRIVATNOSTI

PRAVILA PRIVATNOSTIPOLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATKA KLIJENATA 1. UVODNE NAPOMENE

Iznimno cijenimo privatnost svojih klijenata te ozbiljno i odgovorno postupamo s Vašim
osobnim podacima. Informacije koje prikupljamo tražene su isključivo kako bismo Vam
omogućili potpunu i profesionalnu uslugu, u skladu s našim poslovanjem.
Prilikom pružanja usluga iz svoje profesionalne djelatnosti postupamo sukladno Uredbi
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (GDPR-u General DataProtection Regulation) kao i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka (NN 42/18) te ostalih važećih propisa kojima se štite osobni podaci.
Naš je cilj pružiti svim zainteresiranim osobama sve potrebne informacije o načinu
obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koja pripadaju klijentima u vezi obrade
osobnih podataka.
Također, korištenje osobnih podataka unutar našeg sustava poslovanja usmjereno je
na obradu Vaših zahtjeva da bismo bili u mogućnosti obavijestiti Vas o novostima koje
se tiču naših usluga i poslovanja. Stoga Vas molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih, a sve
kako bismo mogli postupati sukladno načelima zaštite osobnih podataka kao i pružati
profesionalnu i cjelovitu uslugu. U slučaju da primijetite bilo kakvo odstupanje od
navedenih načela ili imate bilo kakvu primjedbu vezanu uz naš način poslovanja,
slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu: info@blacktie.hr, a sve kao bismo
unaprijedili naše usluge i poslovanje.2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Klijentom se smatra osoba koja je od BLACK TIE d.o.o.-a zatražila uslugu ili ponudu za
uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim
podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti
podataka).Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmislenoizražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose
(Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

U skladu s time, postupamo sukladno sljedećim načelima:

1. Zakonitost, poštenost i transparentnost
Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih
podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

2. Ograničavanje svrhe
Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci
prikupljeni.

3. Smanjenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

4. Točnost podataka
Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku
ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

5. Ograničenje pohrane
Podatke koji omogućavaju identifikaciju klijenta čuvamo samo onoliko dugo koliko je
potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi
propisi.

6. Cjelovitost i povjerljivost
Podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih
podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog
gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih
mjera.

7. Pouzdanost
Svi naši zaposlenici koji prikupljaju ili obrađuju osobne podatke naših klijenata upoznati
su i educirani u skladu s načelima Uredbe te postupaju zakonito, pošteno i
transparentno s osobnim podacima klijenata. 3. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

1. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti
druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom

2. Prikupljanje podataka putem weba- Na našim web stranicama prilikom izrade
rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu
rezervacije ili ponude; Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web
stranicama ili prilikom registracije računa


 
4. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.
Navedene vrste osobnih podataka mogu biti obuhvaćene obradom osobnih podataka
naših klijenata:

a. Osobni podatci navedeni u potvrdi transfera, napose: Datum, vrijeme, zračnu luku i broj leta (odnosno željeznički kolodvor, broj željezničke linije itd.)

o Broj putnika i itinerar, što uključuje polazišnu i odredišnu točku,
o Broj komada prtljage, ukoliko ih ima,
o Klijentove kontakt-podatke, što uključuje ime,telefonski broj i adresu .elektroničke pošte
o Kategoriju vozila koju je klijent odabrao,
o Broj neophodnih automobilskih sjedala za prijevoz djece,
o Posebne zahtjeve koje je klijent uputio,
o Mjesto susreta s klijentom u zračnoj luci, na željezničkom kolodvoru itd.,
o Telefonske brojeve predstavnika tvrtke Black tie d.o.o. te
o Ostale podatke nužne za promišljeno prihvaćanje i pravilno odrađivanje
ponude.b. Osobni podatci prikupljeni naknadno u smislu pružanja usluga u skladu s ovim
Općim uvjetima i odredbama, primjerice izmjene i/ili dopune podataka na prvoj
izdanoj potvrdi transfera ili promjene plana puta komunicirane predstavnicima
tvrtke Black tie d.o.o. na pravovremen način i koristeći prikladne komunikacijske
kanale.Prema odredbama Zakona o Arhiviranju RH, obvezni smo čuvati sljedeće osobne podatke 11 godina od datuma izvršenja usluge:

 Ime i prezime glavnog putnika
 Broj putnika
 E-mail adresa glavnog putnika
 Polazišna i odredišna točka

Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno
zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska
uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to
isključivo u svrhu izvršenja ugovora između BLACK TIE d.o.o.-a i klijenta, odnosno
obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je BLACK TIE-u d.o.o. dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.
 


5. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

1. Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora - osobne podatke
prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli
napraviti ponudu za uslugu klijentu.

2. Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima- ako je klijent dao
privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s
našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.

3. Za interne potrebe – sa ciljem zaštite interesa svojih klijenata kao i vlastitih
legitimnih interesa, u skladu sa važećim propisima.


Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo
nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) dostaviti ili
omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu
podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza BLACK TIE-a d.o.o.
 6. PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

1. U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom
Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili
ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To, na primjer uključuje slanje podataka
klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila
ponuda za uslugu.

2. Kada je korisnik dao privolu
Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao
izričitu privolu.

3. Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače
Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u
tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču.


 

7. PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

1. Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako
obrađujemo, ima pravo dobiti informacije o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka
koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo,
o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje
tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o
pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano
odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću
zemlju.

2. Pravo na ispravak
Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose, kao i
tražiti nadopunu nepotpunih podataka.

3. Pravo na brisanje  („pravo na zaborav“)
Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka („pravo na zaborav“), osim ako su podaci
nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim
propisima. BLACK TIE d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju
podataka izvršenih na zahtjev klijenta.

4. Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u
Općoj uredbi o zaštiti podataka. BLACK TIE d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o
ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

5. Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom,
uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez
ograničenja.

6. Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent
ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kojem slučaju BLACK
TIE d.o.o. neće koristiti podatke u tu svrhu.7. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj
obradi, uključujući izradu profila.
 


8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prilikom zaštite osobnih podataka svojih klijenata rukovodimo se poslovnom praskom u
području turizma kao i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Svakodnevno se
unaprjeđujemo u području svojeg djelovanja te nam je od osobitog interesa
zadovoljstvo klijenta što naravno podrazumijeva i zaštitu njegovih osobnih podataka. Iz
tog razloga smo uložili dodatna sredstva i napor kako bismo zaštitili svoje klijente od
bilo kakvog neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe
podataka. Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: info@blacktie.hr, kao i podnijeti prijavu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima BLACK TIE-a d.o.o. O mogućim Izmjenama i dopunama Politike, klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.